Fuaran ceann an t-saoghail

£8.99

‘S iomadh iomhaigh à beatha a h-òige a sheòlas a-mach ’s a-steach tro chuimhne Chriosaidh ’s i a-nis na seann aois san taigh-eiridinn. Cuimhneachain thoilichte, cuimhneachain mhuladach. Daoine. Òrain. Dibhearsain. Seann sgeulachdan mhìorbhaileach. ’S an fheadhainn òga a tha mun cuairt oirre a-nist – Criosaidh eile air a bheil cùraim nan euslaintich; an craoladair òg…

Mun leabhar

Fuaran Ceann an t-Saoghail is Aonghas Pàdraig Caimbeul’s fifth Gaelic novel and, I think, his best. It’s a short novel, running to just 108 pages, but that precision makes it all the better, for here is a whole Gaelic world in miniature… Campbell adds a very interesting layer to the story by inter-weaving into the novel the ‘story’ of the young (male) BBC reporter. To what degree is Criosaidh’s life-story edited or at least filtered by the perspectives of a young man of the 21st century who is only a quarter of her age?

Lèirmheas, Gasaet Steòrnabhaigh, 2014

 

Sgrìobhadair eadar-nàiseanta “Ar leam-sa gum bheil Aonghas Pàdraig Caimbeul aig toiseach na feadhna a tha cruthachadh ‘litreachas-pròis a’ Chruinne-Chè’ tro mheadhan na Gàidhlig. Chan e a-mhàin gum bheil caractaran, àiteachan, agus cànainean cèin a’ nochdadh anns na leabhraichean a tha e a’ sgrìobhadh (a bharrachd air earrainn iomadh litreachais), tha e a’ suidheachadh nan Gàidheal (agus na Gàidhlig) a-measg threubhan eile, a’ dèanamh daoine an t-saoghail mhòir dhiubh, seach Breatannaich a-mhàin a tha (no bha) feumail do’n Ìmpireachd. Le bhith tarraing bho thobraichean fad is farsaing, tha e a’ togail guth ùr a tha geurchuiseach agus fìrinneach anns an latha anns am bheil sinn beò.”

Mìcheal Newton, 2007

Barrachd

Weight 1 kg
ISBN

978-1-900901-71-0

Published

2012

gd